تبلیغات
کاردرمانی - كاردرمانی در بیماران جسمی
کاردرمانی
توسط متخصص کاردرمانی

كاردرمانی در بیماران جسمی


بیماران و معلولین كه در این زمینه مورد بحث قرار می گیرند افرادی هستند كه به علل ماردرزادی و یا در اثر صدمات و بیماریهای مغزو اعصاب ، ارتوپدی ، روماتولوژی و ...

دچار كاهش دائمی یا موقتی وانائیهای جسمی شده اند و قادر به ادامه زندگی بطور مستقل نمی باشند .

اهداف كاردرمانی در بیماران جسمی شامل :

1-  جلوگیری از پیشرفت بیماری و معلولیت

-  بازگرداندن توانائیهای از دست رفته تا حد امكان جهت باز گشت بیمار به زندگی مستقل قبلی است .

روشهای مورد استفاده در كاردرمانی

وجه افتراق و امتیاز كاردرمانی تاكید آن بر استفاده گستره از فعالیت هدفمند است .

فعالیت هدفمنند به فعالیتی هایی گفته می شود كه فرد بطور فعال در آن شركت دارد و موجب هماهنگی سیتم های جسمی و ذهنی ، عاطفی و شناختی می شود و در طی  انجام آن توجه فرد معطوف به انجام فعالیت است تا روند مورد نیاز برای نیل به هدف.

فعالیه هایی كه برای درمان انتخاب می شود باید دارای خصوصیاتی زیر باشد .

1دارای هدف مشخصی باشد

2- منجر به افزایش مهارتهای فردی و بالا بردن عملكردهای بیمار شوند

3- با سن ، جنس و علاقه بیمار مطابقت داشته باشند

4- بر اساس آگاهی و حرفه بیمار انجام شوند

5- باید به گونه ای طرح شده باشند كه باعث ایجاد حركات و وضعیتهای نادرست و نامطمئن نشود

6- بیمار را در زمینه های مختلف ( جسمی و ذهنی ) در برگیرد .

 تمرینات درمانی عبارت است از :

كاربرد اختصاصی حركات یا انقباض عضلات بدن جهت افزایش  حداكثر عملكرد – عضلانی – اسكلتی

اهداف درمانی:

افزایش آگاهی از الگوهای حركات طبیعی و پیشرفت پاسخهای ارادی و غیر ارادی

افزایش قدرت و تحمل الگوهای حركتی طبیعی

افزایش هماهنگی

افزایش قدرت عضله یا گروه عضلای

كاهش یا رفع محدودیت دامنه حركتی مفاصل

افزایش تحمل كاری و تحمل یدنی

جلوگیری از پیشرفت یا رفع كوتاهی عضلات

یكی  اایف كاردرناگر تجویز ، طرح ریزی و ساخت اسپیلنت های می باشد .

اسپیلن  وسیله ای است  كه برای حمایت یا افزایش عملكردی عضوی از بدن بكار می رود
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 فروردین 1390 توسط سپیده جعفری صیادی